بایگانی دانشگاه مجازی طب اسلامی

قابل توجه دانشجویان محترم: این صفحه دیگر به روز نمی‌شود و زین پس تمام فایل های جلسات دانشگاه مجازی طب اسلامی در سامانه آموزشی شافیه به صورت رایگان در دسترس شما قرار دارد. لذا ابتدا در سایت ثبت نام کرده و سپس به درس مورد نظر خود مراجعه کنید.

فعالیت دانشگاه مجازی طب اسلامی از دی ماه ۱۳۹۹ تحت اشراف حضرت آیت الله تبریزیان حفظه الله آغاز شد که شما می‌توانید در این قسمت به بایگانی جلسات برگزار شده دسترسی داشته باشید.

همچنین شما می‌توانید با ثبت نام در دانشگاه مجازی طب اسلامی در جلسات آنلاین نیز شرکت داشته باشید.

افتتاحیه دانشگاه مجازی طب اسلامی

سخنران آیت الله تبریزیان حفظه الله

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

صوت

فیلم

افتتاحیه دانشگاه مجازی طب اسلامی

آیت الله تبریزیان

دریافت
دریافت

1) شناخت و عملکرد اعضای بدن

مدرس: حضرت آیت الله تبریزیان

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه اول

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه دوم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه سوم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه چهارم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چرا کتاب هاریسون آتش گرفت؟

آیت الله تبریزیان

جلسه پنجم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه ششم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه هفتم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه هشتم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم

آیت الله تبریزیان

جلسه نهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم

آیت الله تبریزیان

جلسه دهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم و گوش

آیت الله تبریزیان

جلسه یازدهم


دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم و گوش

آیت الله تبریزیان

جلسه دوازدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه سیزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه چهاردهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه پانزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه شانزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه هفدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه هجدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه نوزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه بیستم

دریافت

2) مزاج شناسی اسلامی

مدرس: حجت الاسلام باقری اصفهانی

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه اول

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه دوم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه سوم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی


حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه چهارم


دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه پنجم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه ششم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هفتم


دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هشتم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه نهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه دهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه یازدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه دوازدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه سیزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه چهاردهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه پانزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه شانزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هفدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هجدهم

دریافت


مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه نوزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه بیستم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه بیست و یکم

دریافت

3) بهداشت اسلامی

حجت الاسلام محمدعلی تبریزیان

عنوان درس

موضوع

استاد

جلسه

متن

صوت

فیلم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه اول

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه دوم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه سوم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه چهارم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه پنجم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه ششم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هفتم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هشتم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه نهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه دهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه یازدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه دوازدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه سیزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه چهاردهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه پانزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه شانزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هفدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هجدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه نوزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه بیستم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه بیست و یکم

4) بررسی علم شیمی در آیات و روایات

استاد حیدر تبریزیان

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه اول

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه دوم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه سوم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه چهارم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه پنجم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه ششم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه هفتم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه هشتم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه نهم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه دهم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه یازدهم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه دوازدهم

دریافت

5) مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه اول

دریافت
مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه دوم

دریافت


مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه سوم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه چهارم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه پنجم

دریافت


مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه ششم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هفتم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هشتم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه نهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه دهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه یازدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه دوازدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه سیزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه چهاردهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه پانزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه شانزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هفدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هجدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه نوزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه بیستم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه بیست و یکم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه بیست و دوم

دریافت

6) طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه اول

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه دوم

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه سوم

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه چهارم

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه پنجم

دریافت

قابله های فراموش شده

قابله های فراموش شده

بررسی و آموزش مسائل زنان و زایمان در دانشگاه مجازی طب اسلامی

قابلگی سرمایه‌ی ارزشمندی در سرزمین ما بوده که امروز در حال نابودی و فراموشی است. قابله‌ها افراد مومن و توانمندی بودند که در سخت‌ترین شرایط و بدون کم‌ترین امکانات نوزاد را به دنیا می‌آوردند.

دانشگاه مجازی طب اسلامی برای دومین بار، برای احیای سنت قابلگی و ترویج دانش و مهارت این افراد همایش “قابله های فراموش شده” را برگزار می‌کند. در این همایش به آموزش مسائل زنان و زایمان، قابلگی و مسائل مربوطه پرداخته می‌شود.

شناسایی قابله‌های سراسر کشور

دانشگاه مجازی طب اسلامی در همایش “قابله‌های فراموش شده” درصدد است قابله‌های سراسر کشور را شناسایی کرده و دانش و مهارت این افراد را ضبط و ثبت نماید.

شما اگر قابله‌ای در کشور می‌شناسید با تماس با شماره‌های زیر می‌توانید ما را در جهت یافتن این گنجینه‌های بی مثال کشورمان کمک کنید.

راه‌های تماس برای معرفی قابله

Info@shafiye.ir