شهادت هنر مردان خداست بنر شهدا
اندیشکده بین المللی طب اسلامی
جامعة الطب الاسلامي العالمية

اندیشکده بین المللی طب اسلامی

جامعة الطب الاسلامي العالمیة

بایگانی دانشگاه مجازی طب اسلامی

قابل توجه دانشجویان محترم: این صفحه دیگر به روز نمی‌شود و زین پس تمام فایل های جلسات دانشگاه مجازی طب اسلامی در سامانه آموزشی شافیه به صورت رایگان در دسترس شما قرار دارد. لذا ابتدا در سایت ثبت نام کرده و سپس به درس مورد نظر خود مراجعه کنید.

فعالیت دانشگاه مجازی طب اسلامی از دی ماه ۱۳۹۹ تحت اشراف حضرت آیت الله تبریزیان حفظه الله آغاز شد که شما می‌توانید در این قسمت به بایگانی جلسات برگزار شده دسترسی داشته باشید.

همچنین شما می‌توانید با ثبت نام در دانشگاه مجازی طب اسلامی در جلسات آنلاین نیز شرکت داشته باشید.

افتتاحیه دانشگاه مجازی طب اسلامی

سخنران آیت الله تبریزیان حفظه الله

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

صوت

فیلم

افتتاحیه دانشگاه مجازی طب اسلامی

آیت الله تبریزیان

دریافت
دریافت

1) شناخت و عملکرد اعضای بدن

مدرس: حضرت آیت الله تبریزیان

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه اول

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه دوم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه سوم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه چهارم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چرا کتاب هاریسون آتش گرفت؟

آیت الله تبریزیان

جلسه پنجم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه ششم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه هفتم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

پوست و مو

آیت الله تبریزیان

جلسه هشتم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم

آیت الله تبریزیان

جلسه نهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم

آیت الله تبریزیان

جلسه دهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم و گوش

آیت الله تبریزیان

جلسه یازدهم


دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

چشم و گوش

آیت الله تبریزیان

جلسه دوازدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه سیزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه چهاردهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه پانزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه شانزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه هفدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه هجدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه نوزدهم

دریافت

شناخت و عملکرد اعضای بدن

آیت الله تبریزیان

جلسه بیستم

دریافت

2) مزاج شناسی اسلامی

مدرس: حجت الاسلام باقری اصفهانی

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه اول

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه دوم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه سوم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی


حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه چهارم


دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه پنجم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه ششم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هفتم


دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هشتم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه نهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه دهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه یازدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه دوازدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه سیزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه چهاردهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه پانزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه شانزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هفدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه هجدهم

دریافت


مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه نوزدهم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه بیستم

دریافت

مزاج شناسی اسلامی

حجت الاسلام باقری اصفهانی

جلسه بیست و یکم

دریافت

3) بهداشت اسلامی

حجت الاسلام محمدعلی تبریزیان

عنوان درس

موضوع

استاد

جلسه

متن

صوت

فیلم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه اول

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه دوم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه سوم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه چهارم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه پنجم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه ششم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هفتم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هشتم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه نهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه دهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه یازدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه دوازدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه سیزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه چهاردهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه پانزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه شانزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هفدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه هجدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه نوزدهم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه بیستم

بهداشت اسلامی

محمدعلی تبریزیان

جلسه بیست و یکم

4) بررسی علم شیمی در آیات و روایات

استاد حیدر تبریزیان

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه اول

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه دوم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه سوم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه چهارم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه پنجم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه ششم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه هفتم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه هشتم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه نهم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه دهم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه یازدهم

دریافت
بررسی علم شیمی

استاد حیدر تبریزیان

جلسه دوازدهم

دریافت

5) مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه اول

دریافت
مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه دوم

دریافت


مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه سوم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه چهارم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه پنجم

دریافت


مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه ششم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هفتم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هشتم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه نهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه دهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه یازدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه دوازدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه سیزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه چهاردهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه پانزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه شانزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هفدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه هجدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه نوزدهم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه بیستم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه بیست و یکم

دریافت

مبانی طب اسلامی و بیماری‌های عمومی

استاد علیزاده

جلسه بیست و دوم

دریافت

6) طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

عنوان درس

موضوع

سخنران

تاریخ

متن

صوت

فیلم

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه اول

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه دوم

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه سوم

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه چهارم

دریافت

طب و تمدن

حجت الاسلام محمد اسماعیل زاده

جلسه پنجم

دریافت

۴۱ thoughts on “بایگانی دانشگاه مجازی طب اسلامی

 1. میثم گفت:

  از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به درآید
  همه ی ما مسلمانیم و کمابیش از زندگی اهل بیت علیهم السلام آگاهی هایی داریم
  همواره چگونگی شیوه ی زندگی امامان عزیزمان دغدغه فکری ما بود اما شما طعم زیبای آن را به ما می نمایانید
  از صمیم قلب و عمق دل و جان خدا قوت عزیزان

 2. فریبا سادات گفت:

  سلام ،عرض ادب و احترام ،و تشکر بابت مطالب مفید و خوبتون ،
  کاش جدول ستونی داشت که صوت جلساتی که اموزش میدیدم رو میتونستیم تیک بزنیم ،که یک جلسه رو دوبار گوش ندیم ،

  اللهم عجل لولیک الفرج

 3. حمید مشاطیان گفت:

  سلام علیکم
  لطف کنید متن جلسات رو قرار بدین داخل بایگانی دروس.
  گوش دادن به صدا یا دیدن فیلم خیلی زمان بره
  اجرکم عند الله

 4. قریب گفت:

  باعرض سلام و خداقوت
  لطفا متن جلسات رو قرار بدین. گوش دادن به ویس یا دیدن فیلم خیلی زمان بره
  اجرتون باامام حسین(ع)

 5. فاطمه گفت:

  سلام خسته نباشید
  ببخشید میخواستم بدونم تشکیلاتی که در قم به اسم اقای تبریزیان است مورد تایید شما هست؟ چون میخواستم مقداری دارو از انجا تهیه کنم

 6. فاطمه گفت:

  یک بار در سایت شما دیدم که تشکیلاتی که در قم به اسم اقای تبریزیان است را قبول ندارین میخواستم ببینم درسته یا نه چون میخوام مقداری از اونجا دارو تهیه کنم

  1. شافیه گفت:

   سلام تمام مراکز معتبر و مورد آیت الله تبریزیان در کانال بارگزاری می‌شود و غیر از آن موارد مورد تایید نیستند.
   در خیلی از شهرها و مخصوصا قم، مراکز غیر معتبر وجود دارد اما مراکز معتبری هم هستند.

   دریافت لیست مراکز معتبر به روزرسانی آبان ۹۹

   1. فاطمه گفت:

    ممنون
    ببخشید استاد فریور در لیسستتون نبود یعنی از مرکز رایحه سلامتی دارو تهیه نکنم

    1. شافیه گفت:

     عرض شد که مراکز مورد تایید فقط در لیست هستند و هر ماه به روز می شود.

   2. محمدی گفت:

    سلام. خداقوت.
    آیا راهی هست که بتوانم نمایندگی داروهای استاد تبریزیان رو در شهرمون داشته باشم؟؟

 7. حسین ابراهیمیان گفت:

  بنده تازه با سایت شما آشنا شدم در جریان امور نیستم
  شماره تماسی هم که معرفی کرده اید قطع می باشد
  کاش گروهی در ایتا راه اندازی کنید که بتوانیم سوالات رو از مسئولین بپرسیم
  مثلا این سوالات
  آیا این دانشگاه مجوز وزارت علوم رو داره؟
  آیا مدرک معتبر میدهید که با آن بتوانیم بعد از فارغ التحصیلی کسب درآمد بکنیم؟
  زمان امتحانات و دروس امتحانات رو لطفا بفرمایید

  1. شافیه گفت:

   سلام
   لطفا به قسمت سوالات متداول مراجعه کنید.

 8. حسین ابراهیمیان گفت:

  سلام بنده قبلا اقدام به ثبت نام کرده ام ولی نمیدونم ثبتنام قطعی شده یا نه
  از کجا بدونم ثبت نامم کامل شده یا نه

 9. امید گفت:

  باسلام
  بنده تازه ثبت نام کردم بت نام کردم ولی کلاس های کذشته هم شروع کردم ب خواندن آیا ازمونی هست تا دوباره ما هم شرکت کنیم یا نه؟
  هزینه فروردین رو پرداخت کردیم اگه لازم باشه برا ماهای قبل رو هم پرداخت میکنیم برا ازمون دادن

 10. سیدی گفت:

  سلام.خداقوت
  صوت جلسه اول و چهارم مزاج شناسی تکراریه.صوت جلسه اول رو اصلاح کنید.تشکر

 11. عالیا پی روش گفت:

  سلام. اینجانبه پس از ابتلا به سرطان و انجام شیمی درمانی , از شیوه های پزشکی جدید ناامید شدم. و به جرأت میگویم طی جراحیهایی که روی من انجام شد , بجای معالجه تلاشهایی برای گسترش بیماری در بدن من انجام دادند. !! که نام پزشکان و مراکز درمانی متخلف را برای حق خواهی ثبت کردم و پس از ادامه معالجه توسط خودم تا حدی بهبود یافتم. فقط مشکلات عصبی و تیک و درد در دستها و پاهایم , مربوط به دوره شیمی درمانی برایم مانده که سعی دارم با مطالعات شخصی راه حلهایش را پیدا کنم. برای امثال ما که فعلا قدرت حرکت زیادی نداریم کلاسهای شما بسیار بسیار مفید است . ممنون

 12. ساره گفت:

  سلام وقت بخیر
  من شیمی چیزی متوجه نمیشم.اصلا معلوم نیست روی تخته چی دارند می نویسند.
  من دو جلسه رو ندیدم از رو وویس هم متوجه نمیشم.
  این درس هم آزمون داره؟
  استاد علیزاده خیلی تند حرف میزنند چیزی نمیشه یادداشت کرد.
  استاد تبریزیان بزرگ خیلی خوب و شمرده تدریس میکنند.
  کاش همه مثل ایشون شمرده تدریس کنند.

  1. حامد گفت:

   سلام
   از آپارات میتونید نسخه ویدیو رو داشته باشید
   https://www.aparat.com/shafiye

 13. باسلام از زحمت شما عزیزان ممنون ومتشکرم رویداد بهمن من هم ثبت شد
  اما مشکل اصلی عدم پرداخت کردن رویداد اسفند هست من نمیتونم پرداخت کنم و تا گزینه لطفا حداقل یک ماه را انتخاب کنید پیش میره و بس پشتیبانی هم نمیشه وارد شد
  مشکل دیگه اینکه من شاغل هستم و از۵ونیم صبح به سر کار میرم تا یک شب خیلی کم میتونم وارد کلاس آنلاین برم فقط خودم رو با وویسها و فیلمها به جلو میبرم اما الان چند وقته که دائم تکراری در کانال تلگرام میفرستید آیا امین کلاسها هستن یا بیشتره و من ندارم لطف کنید به این موضوع هم رسیدگی کنید 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  1. شافیه گفت:

   سلام
   لطفا مشکلات مربوط به پنل کاربری را، در قسمت پشتیبانی پنل خود ثبت کنید تا کارشناسان بررسی نمایند.

 14. فاطمه گفت:

  باسلام. کتاب چهارجلدی طب معصومین نویسنده سعید فریور با این کتاب چهارجلدی که در سایت حجره هست متفاوت هست؟

  1. شافیه گفت:

   سلام بله

   1. razavi7676@gmail.com گفت:

    سلام، خداقوت
    کاش صوت های کلاس ها رو نهایتا هر هفته بروز رسانی میکردید، خصوصا تعطیلات عید به کلاس ها نرسیدیم.
    اگر در ایتا هم بگذارید ممنون میشیم
    خداخیرتون بده.

 15. حمیدی گفت:

  سلام درمان بیماری های عمومی حجت الاسلام علیزاده نیست در بایگانی ، فقط یک جلسست؟ یا بیشتره؟

  1. شافیه گفت:

   سلام، بایگانی دروس در کانال ها به روزتر هست، ولی سعی مون اینه که این قسمت هم به روز باشه.

 16. کاظم صفائی گفت:

  سلام
  ببخشید
  آیا ترجمه کتاب ارشادات الرسول المصطفی وطوال العمر که استادمحمد علی تبریزیان تدریس می فرمایند وجود دارد؟؟؟

  اگر وجود دارد از کجا میشود تهیه کرد

  1. شافیه گفت:

   سلام
   این کتاب، جلد چهارم از کتاب آیت الله تبریزیان هست.

   از طریق شماره های زیر:
   کتاب آیت الله تبریزیان
   ۰۹۰۲۸۶۴۵۶۴۱

   کتاب حجت الاسلام باقری
   ۰۹۱۳۶۵۸۱۸۵۰

   شماره های بالا دفتر اصلی فروش هستند و با تخفیف ویژه میدن، از طریق سایت زیر هم که یک فروشگاه اینترنتی ست میتونین خرید کنید:
   hojresana.ir

 17. کاظم صفائی گفت:

  سلام
  بایگانی دروس اقدام بسیار قشنگ و ماندگاری خواهد بود
  بسیار سپاسگزارم

 18. ساره گفت:

  سلام امتحان ۱۷ بهمن پوست و مو چند جلسه هست.
  پنج جلسه؟اینجا فقط چهار جلسه هست.

 19. شافیه گفت:

  سلام
  به زودی

 20. حانیه زکریائی گفت:

  کلاس شیمی هم لطفا دوربین روی تخته زوم بشه ببینیم چی مینویسه استاد

  1. شافیه گفت:

   حتما پیگیری میشه

 21. جواد گفت:

  سلام
  اگه امکانش هست فیلم جلسات دیگر استید رو هم بذارید

  1. شافیه گفت:

   سلام تمام فیلم و صوت ها گذاشته میشه به مرور زمان

 22. بی نام گفت:

  سلام ثبت نام کردم ولی برنامه ی بهمن ماه نیومد برام

  1. شافیه گفت:

   سلام به لینک زیر مراجعه کنید:
   عضویت در رویداد بهمن ماه

 23. سید محمد مهدی حسینی گفت:

  سلام و خدا قوت
  آیا امکان بارگزاری جلسات در سایت بعد از اتمام هر جلسه وجود دارد؟
  با تشکر

 24. معصومه هاشمی گفت:

  با سلام و عرض ادب .
  بی نهایت از زحمات دست اندرکاران برنامه سپاسگزارم. با ارزوی توفیقات روز افزون.

  1. قنبری گفت:

   سلام خدا قوت. با سپاس از زحمات تان.
   اجرکم عند الله

 25. محمودی گفت:

  سلام و خدا قوت
  واقعا عالیه!
  این برنامه بایگانی که گذاشتین دیگه حرف نداره زبان ما که قاصر هست خداوند به شما خیر بده
  از اساتید بزرگوار هم کمال تشکر دارم
  خداوند را شاکرم که این فیض بزرگ را روزی من قرار داد
  قبلا با طب اسلامی آشنا بودم ولی به این صورت و با برنامه و کلاس خیلی جامع هست.

 26. فاطمه گفت:

  با سلام
  اقدام بسیار عالی است، جمع آوری مطالب تدریس شده ، اگر امکان تهیه کتابهای مربوط را هم فراهم کنید بسیار بهتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll To Top